We are a group of photographers working professional
We serve all businesses including online business & SMEs
  เราเป็นช่างภาพธุรกิจระดับมืออาชีพ ที่ได้รับความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน
 เราให้บริการทุกธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจออนไลน์ เอสเอ็มอี และ นิวนอร์มอล


   
ค้นหาคำที่ต้องการในเว็บนี้          

  ช่างภาพกรุ๊ป Changphap Group บริการถ่ายภาพทางธุรกิจ ภาพสินค้า ภาพโรงงาน ภาพขบวนการผลิต ภาพพานอรามา งานอีเว้นท์ ภาพมุมสูง ฯลฯ งานวีดีโอ เรารับผลิตงานโปรดักชั่น วีดีโอพรีเซนเทชั่น วีดีโอโปรไฟล์บริษัท พร้อมเสียงบรรยาย ไทย - อังกฤษ แบบมืออาชีพ และลงซับได้ทุกภาษา เราให้บริการมาแล้วหลากหลายธุรกิจ คลิก
(6) Events Foreign Business
บริการถ่ายอีเว้นท์จากธุรกิจต่างประเทศ การประชุมนานาชาติ สถานทูตต่างประเทศ
ออกไหน้า Category
6 of 30  
President Russell M. Nelson รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เยือนไทย
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม


ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
The Bicester Village Shopping Collection 2019 Bicester Village
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop


ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
Sri lanka Tourism #2 เปิดบูธการท่องเที่ยวศรีลังกา โดยเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
Sri lanka Tourism #1 โดยเอกอัครราชฑูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 
World of Food Asia : THAIFEX โดยเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop


ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 

Vietnam still the Hot Spot in ASEAN
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
Tech 4 Farmers Asia Challenge 2.0 Supportby USAID
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม

FISH 2.0 Southeast Asia Workshop by Winrock International
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop
 

ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
  
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม


Hawai Tourism Meeting
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

  
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม

ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
Embassy of Peru Dinner Party
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
Compass Hospitality International
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 
B.Bruan Asia Workshop
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop

 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรม

ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 
SMG-I Asia Investor Gala-Bangkok Elegance
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop


ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรม

ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรม

Grant Thornton
ช่างภาพกรุ๊ป "Changphapgroup" photography service for international conference, seminar, group workshop


ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรมกลุ่ม
 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรม
 
ช่างภาพกรุ๊ป บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติ ประชุม สัมนา เวอร์คช๊อป กิจกรรม 
copyright © www.changphapgroup.com , All rights reserved


บริการถ่ายภาพทางธุรกิจ

Comercial Photography
บริการถ่ายภาพสินค้าทั่วไป
บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ถ่ายภาพสินค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่่
ถ่ายภาพชิ้นส่วนอะไหล่ ถ่ายภาพสินค้านำเข้า
ถ่ายภาพสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องเหล็ก โลหะ

Factory Equipment
บริการถ่ายภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์โรงงาน
ถ่ายภาพการปฏิบัติงานในโรงงาน
ถ่ายสภาพภายใน-ภายนอกโรงงาน

Production Process
ถ่ายภาพขั้นตอนการผลิต
ถ่ายภาพขบวนการผลิต
ถ่ายภาพขั้นตอนการประกอบ
ถ่ายภาพห้องปฏิบัติการและห้องควบคุมคุณภาพ

Office & Warehouse
บริการถ่ายภาพโรงงาน และคลังสินค้า
บริการถ่ายภาพอาคารสำนักงาน
ถ่ายภาพการจัดเก็บสินค้า
ถ่ายภาพการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า
Portrait Photography
บริการถ่ายภาพผู้บริหาร และพนักงาน
ถ่ายภาพผู้ปฏิบัติงาน
ถ่ายภาพหมู่พนักงาน
ถ่ายภาพหมู่การประชุม-สัมนา

Residential Business
ถ่ายภาพโรงแรม ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง
ถ่ายภาพห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง
บริการถ่ายภาพคอนโด อาคารชุด
ถ่ายภาพตัวอย่างห้องชุดคอนโด
ถ่ายภาพธุรกิจติดตั้งผ้าม่านและวอลเปเปอร์
ถ่ายภาพตัวอย่างผ้าม่านแบบต่างๆ

Logistics Business
บริการถ่ายภาพธุรกิจลอจิสติกส์
ถ่ายภาพผู้บริหารและพนักงาน
ถ่ายภาพคลังสินค้า และการจัดเก็บ
ถ่ายภาพการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
ถ่ายภาพการขนส่งและการลำเลียง
ถ่ายภาพฝ่ายปฏิบัติการ-ในอาคาร
ถ่ายภาพฝ่ายปฏิบัติการตาม Site งาน
ถ่ายภาพระบบการจัดเก็บสินค้า
Large Product/Outdoor Product
ถ่ายภาพสินค้าขนาดใหญ่

ถ่ายภาพสินค้าที่จัดเก็บนอกอาคาร
ถ่ายภาพสินค้ากลางแจ้ง ลานเก็บสินค้า

Event
บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์
ถ่ายภาพงานแถลงข่าว เปิดตัวสินค้า
การประชุมสัมนา งานเลี้ยงตัวแทนจำหน่าย
การแข่งขันกีฬา งานสังสรรค์
งานเปิดสำนักงาน เปิดอาคารใหม่
บริการถ่ายภาพพิธีทางศาสนา งานทำบุญ

VDO Production
รับผลิต VDO Presentation สำหรับธุรกิจ
รับผลิต VDO Production ผลิตรายการโทรทัศน์
รับผลิต Documentary รายการสารคดีโทรทัศน์
งานโปรดักชั่นเฮ้าส์ ถ่ายวีดีโอผลิตสื่อโฆษณา

Panorama
บริการถ่ายภาพหมู่พนักงาน พาโนรามา
ถ่ายภาพหมู่พนักงานจำนวน 200 หรือมากกว่า
ถ่ายภาพหมู่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
ถ่ายภาพหมู่ประชุมสัมนาระดับนานาชาติOthers
Creative Design , Keyvisual

Residential & Luxury Home Photography
ถ่ายภาพงานพระราชทานเพลิงศพ พิธีทางศาสนา
Contact Us : ติดต่อกับเรา

  ผู้ประสานงาน : 086-644 0426
  ทีมงานช่างภาพ : 086-411 0858
  อีเมล์ changphapgroup@gmail.com